MIZUSAKI GLASS

Founded in 1911 in the Tokyo district of Asakusa, Mizusaki Glass produces handmade-quality.