Akihiro Nikaido

MASHIRA White RAKU SHINOGI Tea Ceremony Bowl #AN37

4 1/4" Diameter 3 1/4" Height

Stoneware

RAKU Fired

w / Signed Wooden Box

Made in Shizuoka, Japan