Yoshitatsu

YOSHINO Ceder Disposable Chopsticks / Rests set of 10 by Yoshitatsu

12" x 2.5" x 0.75"

Disposable

Made of YOSHINO Ceder

Made in Nara, Japan