Yoshitatsu

YOSHINO Cedar Disposable Chopsticks Book / set in by YOSHITATSU

10.5" x 6"  x  0.75"

Book w / 2 pair each of 5 kind chop sticks

*Disposable

Made on YOSHINO Ceder

Made in Nara, Japan