Naoki Kato

Silver Glazed Porcelain Spoon

6.5" Long

Porcelain, Silver Glazed

Made in Okayama, Japan