Kazu Oba

SHINOGI YUNOMI Tea Cup #KZ1173B

3 1/4" Diameter  4 1/8" Height   

Stoneware

Salt Fired

Made in Colorado, USA