Yuki Kimura

" The Vase Carrier" #29 by Yuki Kimura

2.75" x 2" x 2.5" H

Porcelain,

Made in Gifu, Japan